DATORIILE NAȘILOR DE BOTEZ

Cuvânt de învățătură

pe care îl face preotul către nașul pruncului,

după luminarea acestuia cu Sfântul Botez

Binecredinciosule și cu numele lui Hristos numite nașule (N), cu darul și cu îndurările Iubitorului de oameni Dumnezeu, care voiește ca toți oamenii să se mântuiască, naștere duhovnicească s-a săvârșit astăzi în Biserica lui Dumnezeu prin apă și prin Duh. Despre care Însuși Hristos Domnul, Care ne-a dat nouă lege pentru acea naștere, a zis către Nicodim: „Adevărat, adevărat grăiesc ție: de nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va putea să intre în Împărăția lui Dumnezeu” (Ioan 3,5). Și după Învierea Sa a poruncit nașterea aceasta ucenicilor Săi, zicând: „Mi S-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Mergeți dar și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă” (Matei 28,18-20). Întru acest preasfânt nume al Dumnezeieștii Treimi s-a botezat astăzi acest nou luminat (N) și s-a născut duhovnicește. Căci s-a făcut din fiu al întunericului fiu al luminii, din fiu al mâniei – fiu al darului lui Dumnezeu, și s-a mutat din latura umbrii morții în latura sfinților întru lumină și a fost scris în cartea vieții. Pentru aceasta se veselesc în Biserica cea triumfătoare îngerii, ca unii ce sunt obișnuiți a avea bucurie mare pentru un păcătos, care se pocăiește, pentru că ei îl văd pe acest om, care se va așeza în ceata lor, spre a umplea căderea îngerilor celor răi. Ne bucurăm și noi în Biserica cea luptătoare, că în adevărată viță, care este Hristos Domnul, s-a altoit mlădița cea nouă, ca prin bogăția darului Lui să vieze și să aducă roadă, strugurii faptelor celor bune. Iar mai ales evlaviei tale se cuvine a te veseli, căci pe acea mlădiță duhovnicească, pe acel fiu al darului și al luminii, l-ai primit din dumnezeiască scăldătoare și te-ai făcut lui tată duhovnicesc cu chezășuirea și cu primirea pe pământ a aceluia căriua acum i S-a făcut Tată după har Domnul, Care locuiește în cer.

Iar tu, fiindu-i tată duhovnicesc, trebuie să știi și dator ești să păzești dragostea părintească în toate zilele vieții tale către fiul, pe care ți l-a dat Dumnezeu. Și când Domnul îi va da lui să ajungă la deplină întrebuințare a minții, atunci tu să-l povățuiești, ca el să cunoască și să păzească fără prihană toate articole credinței ortodoxe-sobornicești, care sunt de folos celor binecredincioși spre mântuire și să petreacă viața sa cu vrednicie după cremare creștinească. Ca, precum astăzi, fiind el luminat cu razele harului prin nașterea duhovnicească, a fost dat în mâinile tale de către mine păcătosul, așa neîntunecat, după nașterea cea nouă, în veacul viitor să stea înaintea Tatălui ceresc. Și precum astăzi, curat și albit la suflet mai mult decât zăpada, a ieșit din baia nașterii de-a doua, așa fără prihană și nepătat cu faptele cele rele, ieșind din trup, să stea înaintea Judecătorului celui nefățarnic, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Și precum luminat astăzi prin gura ta, s-a lepădat de satana cel blestemat și de toate lucrurile lui și a fost făcut fiu al lui Dumnezeu și Ziditorului a toate, prin harul, pe care l-a câștigat prin nașterea cea duhovnicească și s-a făcut mădular al Bisericii lui Hristos prin mărturisirea adevăratei credințe creștinești, așa în toate zilele vieții sale să rămână întru unirea credinței nedespărțit de Biserică și în darul cel neschimbat de fiu al lui Dumnezeu ce s-a făcut, și să nu se întoarcă niciodată la lucrurile lui satana cel viclean, ci el însuși să i se împotrivească aceluia ca unui vrăjmaș pierzător de suflet, și, cu ajutorul Domnului, să se arate tare surpător al tuturor meșteșugirilor aceluia, ca un ostaș al lui Hristos, întărit spre război asupra celuia cu pecetea harului Duhului Sfânt. Iar după aceste nevoințe plăcute lui Dumnezeu să primească de la Rânduitorul de nevoințe cinstea vieții veșnice întru Împărăția cerească. Și dacă te vei sârgui tu să te învrednicești, ca prin povățuirea ta, acest prunc nou luminat să se facă vrednic a primi atâta fericire, apoi și evlavia ta nu te vei lipsi de vrednica răsplătire de la Domnul Dumnezeu. Ci pentru dragostea ta, pe care o arăți către fiul tău duhovnicesc, vei fi iubit de Tatăl cel ceresc, Care este dragoste, după cuvântul din Scriptură: „Dumnezeu este dragoste” (1 Ioan 4,8). Pentru povățuirea cea folositoare de suflet, vei fi povățuit, ca să călătorești pe calea cea dreaptă a poruncilor Domnului la viața cea veșnică. Ca să dobândești moștenirea acelei vieți, după mulți ani de zile bune, eu mă rog cu căldură atât pentru tine însuți, cât și pentru fiul duhovnicesc, care ți s-a dat ție de la Dumnezeu, și sunt eu osârduitor și binevoitor.

Mozaicul din Capela Palatina, Palermo (1140-70), Sfântul Anania botează pe Pavel

Lasă un comentariu

Calendar Creștin Ortodox

Arhiva Video

Vezi mai multe video

Susține Insula Fericirii!

Flickr Photos